Gasket

จำหน่ายปะเก็นหลากหลาย รุ่น อาทิเช่น ประเก็นยาง Rubber Gasket, ประเก็นเทฟล่อน Teflon Gasket, Joint Sealant, ประเก็นเชือก Gland Packing, ประเก็น Graphite

Spiral would Gasket


Gasket Sheet ปะเก็นแผ่น

Rubber Gaskets Sheet ปะเก็นยาง


Packing Gasket ปะเก็นเชือก

Powered by MakeWebEasy.com